Arkona - Ot Serdtsa K Nebu (2007)

Friday, 26 September 2008


Genre: Pagan/folk Metal
Origin: Russia (Moscow) 2002

1.Ïîêðîâû Íåáåñíîãî Ñòàðöà
2.Ãîé, Êóïàëà!!!
3.Îò Ñåðäöà ê Íåáó
4.Îé, Ïå÷àëü-Òîñêà
5.Ãóòñóëêà
6.Ñòðåëà
7.Íàä ïðîïàñòüþ ëåò
8.Ñëàâüñÿ, Ðóñü
9.Êóïàëà è Êîñòðîìà
10.Ñâà
11.Êàòèòñÿ Êîëî

1. "Pokrovy Nebesnogo Startsa"
2. "Goy, Kupala!!!" (Hey, Kupala)
3. "Ot Serdtsa K Nebu" (From the Heart to the Skies)
4. "Oy, Pechal-Toska"
5. "Gutsulka"
6. "Strela" (Arrow)
7. "Nad Propastyu Let" (Over the Abyss of Ages)
8. "Slavsya Rus" (Hail Rus)
9. "Kupala I Kostroma" (Kupala and Kostroma)
10. "Tsigular"
11. "Sva"
12. "Katitsya Kolo"

download

0 comments: